Sara Lisa Management
Groningen, The Netherlands
info.slmgmt@gmail.com

Kvk 74800175
BTW NL226143454B01
Branchecode 8499

© 2019 by Sara Lisa Management | Algemeen | DisclaimerFAQ | Privacyverklaring

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen gedaan via Sara Lisa Management (verder: SLM). Door een boekingsovereenkomst te sluiten met of via SLM, 
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere modellen of artiesten via Sara Lisa Management (verder: SLM) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van SLM, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld: het boeken van modellen of artiesten, het organiseren van castings, het opsturen van materiaal inclusief van modellen of artiesten of het hergebruiken van materiaal inclusief van modellen of artiesten die ooit via SLM zijn geboekt).

2.      Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van SLM gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van SLM gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag SLM er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens SLM en haar modellen.

3.      SLM is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen of artiesten die de opdrachtgever boekt weten hoe laat ze op welke locatie aanwezig moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is SLM de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de modellen of artiesten en dient SLM te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet. 

4.      SLM behartigt alle belangen en zaken van haar modellen of artiesten. Opdrachtgevers van SLM mogen niet rechtstreeks met de modellen of artiesten contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen, tenzij vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt met SLM. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van SLM, zijn niet bindend voor het model, noch voor SLM.

5.      SLM garandeert de afdracht van loonbelasting en premies niet. SLM legt de verantwoordelijkheid bij haar opdrachtgevers voor aanspraken door overheden, semi-overheden of modellen en artiesten daarvan.
6. Facturatie aan SLM dient door de modellen of artiesten zelf of gezaghebbende en/of zijn of haar rechtspersonen uitgevoerd te worden.

7.      De tarieven die SLM noemt, zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en eventuele reis- en verblijfskosten.

8.      Opdrachtgever mag pas tot publicatie overgaan nadat de betreffende vergoedingen en kosten aan SLM zijn voldaan.

9.      Ander gebruik of hergebruik van foto's en filmmateriaal is verboden, tenzij SLM daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. SLM is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Ter bescherming van de modellen en artiesten waarvoor SLM bemiddelt geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van SLM geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.

10.     Publicaties van modellen en artiesten die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model of artiest geweld aandoen, zijn verboden.

11.    Het gebruik van het portret van de modellen of artiesten is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.

12.    Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is SLM gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen, plus een opslag van EUR 1200,- per 

model, per jaar of een gedeelte daarvan dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever.

13.    Bij herhaalde overtreding van het in artikel 9 en 10 genoemde verbod, is de overtreder per model de portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en  publicatiemiddelen.

14.    SLM is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of artiesten of hun begeleiders.

15.    SLM is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van  SLM. Van grove schuld of nalatigheid van SLM is in elk geval geen sprake als modellen of artiesten niet mee willen werken aan opnames, castings of optredens of ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprake als de via SLM geboekte modellen of artiesten zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met opdrachtgever aangingen.

16.    Voor modellen en artiesten die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., mag SLM alleen portretrechten in rekening brengen als het beeldmateriaal  gelukt is en inderdaad gepubliceerd wordt. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen zal SLM in ieder geval berekenen.

17.    Indien een boeking 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien een boeking slechts 24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan zal SLM 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Indien de boeking op de dag zelf wordt afgezegd, zal SLM 100 % aan het overeengekomen honorarium in rekening brengen.


         Bij 'mooi weer'-boekingen, indien de opdrachtgever dit bij zijn 

         boeking duidelijk van tevoren heeft aangegeven, kan de 

         opdrachtgever een dergelijke boeking eenmaal kosteloos annuleren. 

         Bij een tweede annulering van een boeking met hetzelfde model is 

         50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel

         vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen. 

         Bij een derde annulering van een boeking met hetzelfde model is 

         100% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel 

         vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen. 

         Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, 

         zon- en in Nederland erkende feestdagen niet mee.

18.    Een casting wordt georganiseerd door SLM tegen een vooraf bepaalde prijs. Daarnaast worden voor castings in bijzondere gevallen de reiskosten van de gecaste personen gefactureerd. Indien de opdrachtgever uit de selectie van gecaste personen geen keus kan maken, dient de vooraf bepaalde prijs desondanks betaald te worden.

19.    Bij opties controleert SLM de maat en het uiterlijk van het model in principe niet, het model zal wel worden gecontroleerd op beschikbaarheid, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
         Bij boeking controleert SLM de artiest niet, de artiest zal wel worden gecontroleerd op beschikbaarheid, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

20.    Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na 

         factuurdatum, op een door SLM aan te geven wijze in de valuta 

         waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SLM

         aangegeven. SLM is gerechtigd om periodiek te factureren.

         Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van 

         een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

         Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per 

         maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 

         wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare 

         bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 

         opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 

         van het volledig verschuldigde bedrag. SLM heeft het recht de 

         door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 

         eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in 

         mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering 

         van de hoofdsom en de lopende rente. SLM kan, zonder 

         daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling

         weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de

         toerekening van de betaling aanwijst. SLM kan volledige 

         aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 

         eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten 

         worden voldaan. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot

         verrekening van het door hem aan SLM verschuldigde. 

         Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 

         betalingsverplichting niet op. Indien opdrachtgever in gebreke 

         of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 

         dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 

         buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De 

         buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van 

         hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, 

         momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport 

         Voorwerk II. Indien SLM echter hogere kosten ter incasso heeft 

         gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de 

         werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

         De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten 

         zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. 

         Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten 

         eveneens rente verschuldigd. Tenslotte is SLM niet verplicht 

         om het desbetreffende model te betalen indien opdrachtgever 

         het verschuldigde bedrag aan SLM niet heeft voldaan.

21.    Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van 

         toepassing, geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde 

         rechter te Groningen.